باید عاشق شوم!

برای آن که تو را در خواب ببینم،... باید عمیق شوم!

برای آن که به تو بیاندیشم،... باید وسیع شوم!

برای آن که تو را بشنوم،... باید بلند شوم!

برای آن که تو را ببینم،... باید اوج بگیرم!

برای آن که دستت را بگیرم،... باید آزاد شوم!

برای آن که در آغوشت بگیرم،... باید قد بکشم!

برای آن که تو را ببوسم،... باید زیبا شوم!

و هنوز چه راه درازی است خیال تو...

باید عاشق شوم!/ 0 نظر / 183 بازدید