فرنگ نامه

از سفرهای آفاق و انفس

خرداد 98
5 پست
بهمن 97
2 پست
تیر 96
1 پست
بهمن 92
2 پست
من هم رویایی دارم
انتظار خبری نیست مرا قاصدک ولی من میگویم از دل ما خبری نیست قاصدک
دیدار آشنا را....
کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را